REGULAMIN SERWISU LEGECLOUD.PL

§ 1 Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Serwis – portal dostępny pod adresem http://www.LegeCloud.pl

2. Administrator – firma Coris Lex Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa, NIP: 118-17-64-166, Regon: 015870034, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000222456, kapitał zakładowy: 150.000 zł.

3. Prawnik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz wiedzę w dziedzinie prawa odpowiednią do realizacji świadczonych przez Serwis usług, upoważniona przez Administratora do realizacji w jego imieniu na rzecz Użytkowników usług (Porad i odpowiedzi na pytania uzupełniające) za pośrednictwem Serwisu zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w szczególności do obsługi zapytań.

4. Konto - dostępny dla Użytkownika element Serwisu, za pośrednictwem którego: opłaca on abonament i otrzymuje Porady, zadaje i utrzymuje odpowiedzi na pytania uzupełniające, prowadzona jest komunikacja z Administratorem lub Prawnikami, a także dokonuje się płatności.

5. Login - indywidualna nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego wybrana na etapie tworzenia Konta, która wraz z wybranym przez Użytkownika hasłem umożliwia Użytkownikowi dostęp do Konta. W Serwisie niemożliwe jest wystąpienie dwóch takich samych Loginów.

6. Porada – udzielenie Użytkownikowi informacji prawnej o powszechnie obowiązujących przepisach prawa polskiego, orzecznictwie i poglądach doktryny w zakresie problemu prawnego z którym zgłosił się Użytkownik, za pośrednictwem Konta, przez Prawnika, za pośrednictwem Serwisu na rzecz Użytkownika, na podstawie:
- obowiązującego stanu prawnego w Polsce,
- informacji o stanie faktycznym udzielonej przez Użytkownika,
- dokumentów dostarczonych przez Użytkownika,
- zasad określonych w Regulaminie.
Wyłączone są sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

7. Prawnik – osoba posiadająca wyższe wykształcenie prawnicze lub aplikant adwokacki/radcowski, lub adwokat, radca prawny, doradca podatkowy, posiadająca stosowne doświadczenie w gałęzi prawa, której dotyczy Porada.

8. Pytanie uzupełniające – dodatkowe zapytanie Użytkownika dotyczące Porady służące do objaśnienia lub uzupełnienia odpowiedzi udzielonej przez Prawnika.

9. Regulamin - niniejszy dokument określający prawa i obowiązki Użytkowników, prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora, jak również warunki korzystania z oraz funkcjonowania Serwisu.

10. Umowa - zawarty na podstawie Regulaminu w trybie w nim określonym, cywilnoprawny stosunek zobowiązaniowy pomiędzy Użytkownikiem i Administratorem, na mocy którego Administrator udostępnia Użytkownikowi zasoby Serwisu na zasadach, w zakresie i przez czas określony w treści Regulaminu lub odpowiedniej części serwisu.
11. Użytkownik - osoba fizyczna, która poprzez akceptację Regulaminu oraz rejestrację w Serwisie uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Serwis.

§ 2 Rejestracja w serwisie i zawarcie umowy

1. Przedmiotem działalności Serwisu jest w szczególności świadczenie usług polegających na utrzymywaniu Kont Użytkowników oraz odpłatnym udostępnianiu Użytkownikom Porad przygotowywanych przez Prawników za pośrednictwem Konta.

2. W celu korzystania z usług udostępnianych przez Serwis, Użytkownik zawiera Umowę z Administratorem poprzez rejestrację w Serwisie, w wybranym przez niego wariancie (rodzaj abonamentu).

3. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna. Konto założone Użytkownikowi jest nieodpłatne i zakładane na czas nieokreślony. Uzyskanie Porady jest odpłatne w sposób określony w Serwisie.

4. Każdy Użytkownik w chwili rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu.

5. Regulamin stanowi integralną część Umowy, rejestracja nie jest możliwa bez akceptacji Regulaminu.

6. Wskutek rejestracji w Serwisie, Administrator utworzy dla Użytkownika Konto.

7. Użytkownik dokonuje rejestracji w Serwisie poprzez:
1) wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie, zgodnie z podanymi tam przez Administratora wytycznymi, a także wskazówkami pojawiającymi się podczas wypełniania tego formularza; w szczególności Użytkownik powinien podać zgodne z prawdą dane osobowe w postaci Loginu, jego adresu e-mail, a także pozostałych danych wyszczególnionych na stronie rejestracyjnej. Niewypełnienie formularza zgodnie z ww. wskazówkami, w tym niepodanie danych wymaganych dla realizacji Umowy, uniemożliwi jej zawarcie.
2) zaakceptowanie Regulaminu, bez zastrzeżeń, w sposób podany w Serwisie,
3) wysłanie formularza rejestracyjnego zgodnie z wytycznymi podanymi w Serwisie.

8. Akceptacja Regulaminu oraz wysłanie formularza rejestracyjnego zgodnie z wytycznymi pkt. 7 Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczne ze złożeniem przez wysyłającego następujących oświadczeń:
1) wszystkie dane podane przeze mnie w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą, dotyczą mojej osoby i jestem uprawniony/a do ich podania; w przypadku podania adresu poczty elektronicznej oświadczam, że jestem jego jedynym dysponentem/dysponentką i mam prawo składać oświadczenia z nim związane określone w Regulaminie; w przypadku zmiany ww. adresu poczty elektronicznej, poinformuję o tym z odpowiednim wyprzedzeniem Administratora wskazując nowy adres poczty elektronicznej; będę miał/a prawo dysponowania każdym nowym adresem poczty elektronicznej podanym Administratorowi w związku z Umową,
2) dobrowolnie przystąpiłem/am do procedury rejestracyjnej w celu zawarcia Umowy,
3) wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej (w formularzu rejestracyjnym lub zmieniony w trakcie obowiązywania Umowy), wiadomości od Administratora dotyczących Porad i pytań uzupełniających, funkcjonowania Serwisu, w tym modyfikacji czy zmian, którym został on poddany lub które zostaną do niego wprowadzone, a także o ewentualnych zmianach Regulaminu, oraz innych zawiadomieniach i notyfikacjach określonych w jego treści,
4) będę utrzymywał/a w tajemnicy dane umożliwiające mi rejestrowanie się w Serwisie,
6) wyrażam zgodę na archiwizowanie rozmów z Administratorem lub Prawnikami w Serwisie.

9. Z chwilą poprawnego zakończenia przez Użytkownika procedury rejestracji i wysłania formularza rejestracyjnego do Administratora, zostaje zawarta Umowa wiążąca Administratora i Użytkownika na czas nieokreślony w wybranym abonamencie, a jeżeli nie jest tam wskazany, na czas nieokreślony.

10. Jeżeli Użytkownik nie wykorzysta przysługującej mu opłaconej Porady w wyznaczonym czasie, przepada ona, Użytkownikowi nie przysługuje zwrot za niewykorzystaną Poradę/porady.

§ 3 Rozwiązanie umowy

1. Umowa może zostać rozwiązana przez Administratora ze skutkiem natychmiastowym w każdym z następujących przypadków:
1) naruszenia przez Użytkownika autorskich praw majątkowych Administratora do Serwisu lub zawartych w nim treści,
2) naruszenia przez Użytkownika osobistych praw autorskich Prawników do Serwisu lub zawartych w nim treści,
3) naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu.

2.Umowa może zostać rozwiązana przez Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym w każdym czasie poprzez przekazanie Administratorowi e-mailem lub za pośrednictwem odpowiedniej aplikacji w Koncie jednoznacznie wyrażonej woli usunięcia Konta .

3. W przypadku rozwiązania Umowy przez Użytkownika z przyczyn leżących po stronie Administratora, opłata za nieuzyskane do dnia rozwiązania Umowy Porady jest zwracana Użytkownikowi.

4. Z datą rozwiązania Umowy, Konto Użytkownika zostaje usunięte z Serwisu. Użytkownik z chwilą rozwiązania umowy traci prawo do korzystania z usług oferowanych przez Serwis, a także do dokumentów i innych przedmiotów praw autorskich należących Administratora oraz Prawników na które Użytkownik otrzymał licencję.

§ 4 Warunki korzystania z serwisu

1. Korzystanie z usług Serwisu wymaga zalogowania się Użytkownika w Serwisie na stronie http://www.LegeCloud.pl, z wykorzystaniem Loginu oraz hasła, wybranych przez Użytkownika przy rejestracji lub zmienionych w okresie obowiązywania Umowy.

2. Użytkownik może zlecić przygotowanie Porady poprzez dokonanie wyboru Produktu w zakresie którego możliwe będzie udzielenie odpowiedzi przez Prawnika, opłacenie zamówionej usługi oraz wypełnienie formularza dostępnego w Serwisie zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi w Serwisie, w szczególności udzielenie Prawnikowi wyczerpujących i zrozumiałych informacji dotyczących zgłoszonego problemu. Użytkownik może dołączyć do formularza dokumenty w następujących formatach: PDF, DOC, ODT, DOCX, XLS, XLSX, JPG, JPEG, GIF, TIF, PNG, ZIP, RAR wysyłając je wraz z formularzem do Administratora lub czyniąc to na wskazany przez Prawnika adres e-mail. Załączniki do każdej Porady nie mogą przekroczyć w sumie 20 MB.

3. Prawnik udzieli odpowiedzi najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od otrzymanego zapytania, o ile uzyska niezbędne informacje lub dokumenty określone w § 1 ust. 6.

4. Zlecenie przygotowania Porady nie może zawierać danych osobowych osób fizycznych, które mogłyby pozwolić na identyfikację danego podmiotu.

5. Administrator zastrzega sobie prawo usunięcia informacji wymienionych w ust. 4 z otrzymanego od Użytkownika zlecenia przygotowania Porady, na co Użytkownik wyraża zgodę.

6. Warunkiem uzyskania Porady jest wybranie odpowiedniego pakietu w Serwisie a następnie uiszczenie przez Użytkownika opłaty w wysokości ustalonej w sposób wskazany w ust. 7 na rachunek bankowy Serwisu za pomocą przelewu elektronicznego obsługiwanego przez operatora PayU S.A. Za datę opłacenia Porady rozumie się wpłynięcie środków na rachunek Administratora.

7. Dla Porad lub abonamentów zamawianych przez Użytkowników w Serwisie stosowane są cenniki dostępne w Serwisie. Klient poprzez wybór odpowiedniego abonamentu lub Porady podczas zamawiania Porady akceptuje odpowiedni cennik dostępny w Serwisie.

8. Użytkownik jest uprawniony do zadania Prawnikowi który udzielił danej Porady, jednego pytania uzupełniającego związanego bezpośrednio z treścią zlecenia udzielenia Porady. Uzyskanie odpowiedzi w zakresie pytania uzupełniającego następuje bez dodatkowej opłaty, o ile pytanie to wynika z niejasności, nieprecyzyjności lub niekompletności Porady i jest oparte na niezmienionym stanie faktycznym w stosunku do pierwotnego zlecenia przygotowania Porady. Udzielenie odpowiedzi na pytanie uzupełniające następuje w terminie 3 dni roboczych od momentu otrzymania przez Prawnika pytania uzupełniającego zadanego przez Użytkownika. Każde pytanie nie spełniające wymogów określonych powyżej traktowane jest jako nowa Porada i wymaga otwarcia nowego zgłoszenia przez Użytkownika w Koncie.

9. Jeżeli Prawnik na skutek niewłaściwie sformułowanego przez Użytkownika zlecenia przygotowania Porady lub pytania uzupełniającego, bądź nieprzedstawienia pomimo wezwania przez Użytkownika istotnych faktów i dokumentów nie udzieli wyczerpującej lub właściwej Porady, wówczas przyjmuje się, że udzielona Porada była prawidłowa. Prawnik ani Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe sformułowanie przez Użytkownika zlecenia przygotowania Porady, bądź nieprzedstawienia przez Użytkownika istotnych faktów i dokumentów. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania podjęte przez Użytkownika na podstawie Porady za wyjątkiem zdarzeń spowodowanych winą umyślną.

§ 5 Wymagania techniczne korzystania z serwisu

1. W celu korzystania z usług Serwisu Użytkownik powinien posiadać:
1) komputer wraz z nieograniczonym dostępem do sieci Internet,
2) właściwe oprogramowanie, w tym odpowiednią przeglądarkę.

2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług Serwisu w zakresie oprogramowania obejmują:
1) posiadanie przeglądarki internetowej:
a. Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej,
b. Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub wyższej,
c. innej będącej ekwiwalentną z wymienionymi powyżej (np. Chrome lub Opera).
2) udostępnienie w przeglądarce obsługi JavaScript, Flash oraz Cookies (o ile aktualna wersja Serwisu tego wymaga).

3. W związku ze zmianami technologicznymi może dojść do zmiany ww. wymagań technicznych. W szczególności w miejsce dotychczasowego oprogramowania mogą wejść jego wyższe wersje. Zmiana w zakresie ww. wymogów nie jest traktowana jak zmiana Umowy ani zmiana Regulaminu i wymaga wyłącznie zamieszczenia przez Administratora nowych wymagań technicznych w Serwisie oraz Regulaminie.

4. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Regulaminu, Serwis będzie udostępniany przez całą dobę i przez siedem dni w tygodniu.

5. Zastrzega się niedostępność Serwisu:
1) jeden raz w miesiącu przez okres nie dłuższy łącznie niż jedna godzina wobec konieczności wprowadzenia do niego zmian, oraz dodatkowo,
2) przez jedną godzinę miesięcznie w celu jego konserwacji i testowania przez Administratora.

6. Serwis może być niedostępny również wskutek awarii (np. w dostawie prądu, Internetu, awarii serwera), a także działań o charakterze siły wyższej lub podobnych działań osób trzecich za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności i którym nie był w stanie przeciwdziałać.

7. Kontakt telefoniczny ze strony Użytkownika wymaga posiadania dostępu do sprawnych: aparatu i linii telefonicznej. Opłaty za połączenie ponosi Użytkownik według cennika jego dostawcy. Administrator zastrzega czasową niedostępność skorzystania z telefonicznego kontaktu z powodu siły wyższej, konserwacji łączy telefonicznych oraz napraw.

§ 6 Prawa i obowiązki użytkowników

1. Użytkownik ma prawo do korzystania z Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie.

2. Użytkownik ma prawo do otrzymania faktury VAT za wykonaną przez Administratora usługę, jeżeli wypełni niezbędne ku temu dane. Użytkownik obowiązay jest wprowadzić poprawne dane niezbędne do wystawienia faktury. Faktura generowana elektronicznie nie wymaga złożenia podpisu Administratora.

3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z Regulaminem, przepisami prawa oraz powszechnie obowiązujących zwyczajów i zasad współżycia społecznego.

4. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w poufności wszelkich danych, w tym Loginu i hasła umożliwiających mu zalogowanie się do Serwisu oraz numeru telefonicznego do Administratora lub Prawników. Użytkownik odpowiada na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego za szkody spowodowane poznaniem tych danych przez osoby trzecie.

5. W przypadku wejścia osoby trzeciej w posiadanie danych umożliwiających jej logowanie się do Serwisu, w tym Loginu lub hasła, albo choćby podejrzenia takiej sytuacji, Użytkownik powinien niezwłocznie zmienić hasło lub Login.

6. Zlecenia przygotowania Porady jak również opis sprawy oraz pytania uzupełniające powinny być sformułowane przez Użytkownika w sposób konkretny i ścisły. Pytania lub opis sprawy powinny wskazywać wyczerpująco wszystkie istotne okoliczności faktyczne mogące mieć wpływ na sposób interpretacji przepisów i udzielenie Porady.

7. Mając na względzie, że Serwis posiada funkcję umożliwiającą wprowadzanie do niego przez Użytkownika danych, zastrzega się, że:
1) dane te po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy nie będą dla Użytkownika dostępne,
2) Użytkownik nie ma prawa wprowadzania do Serwisu danych mających charakter danych osobowych, z zastrzeżeniem danych wprowadzanych do formularza rejestracyjnego i zgłaszania reklamacji, ani takich danych, których wprowadzenie byłoby niezgodne z prawem lub naruszałoby prawa lub dobra osób trzecich.

8. Użytkownik nie ma prawa usuwania zabezpieczeń technicznych czy innych zastosowanych przez Administratora. Podjęcie próby usunięcia przez Użytkownika takiego zabezpieczenia uprawnia Administratora do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez obowiązku uprzedniego wezwania do zaniechania naruszeń czy wezwania do innych działań.

9. Użytkownik nie może przenieść praw lub obowiązków określonych Umową na osobę trzecią bez zgody Administratora.

10. Użytkownik może posiadać kilka Kont.

11. Użytkownik nie może podejmować działań zmierzających do oszukiwania, wprowadzania w błąd lub destabilizacji Serwisu.

12. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator obowiązany jest poinformować uprzednio Użytkowników o tym fakcie i o treści wprowadzanych zmian za pośrednictwem Serwisu lub e-mailem. Wysłanie zawiadomienia e-mailem do Administratora o braku zgody na zmianę Regulaminu w terminie 7 dni od wprowadzenia zmian jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy.

13. Jeżeli Użytkownik w momencie zmiany Regulaminu posiada opłacony abonament, Poradę lub Poradę w toku, w razie niewyrażenia zgody na zmianę Regulaminu, umowa rozwiązuje się po okresie opłacenia, po udzieleniu lub wygaśnięciu Porady, na zasadach dotychczasowych.

14. Użytkownik, który zawarł jako konsument Umowę na rozpoczęcie świadczenia usług przez Serwis wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia tych usług przed upływem terminu 10 dni od dnia zawarcia Umowy. Usługi Serwisu ze względu na ich charakter nie mogą zostać zwrócone.

§ 7 Prawa własności intelektualnej

1. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny oraz wszelkie elementy treści nie mogą być utrwalane ani zwielokrotniane w jakikolwiek sposób bez zgody Administratora.

2. Użytkownik nabywa prawo do korzystania (licencja) z majątkowych praw autorskich do Porad lub odpowiedzi do pytań uzupełniających, za które uiszcza opłatę na zasadach przewidzianych w Regulaminie i wybranym abonamencie, z chwilą ich udostępnienia Użytkownikowi przez Administratora lub Prawnika.

3. Licencja do korzystania z majątkowych praw autorskich do Porad lub odpowiedzi na pytania uzupełniające jest udzielana na czas obowiązywania Umowy.

4. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych, Użytkownik może korzystać z Porad lub odpowiedzi na pytania uzupełniające tylko na polach eksploatacji określonych treścią Regulaminu:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Porady lub odpowiedzi na pytania uzupełniające dowolną techniką - Użytkownik może korzystać z Porady lub odpowiedzi na pytania uzupełniające tylko dla własnych potrzeb, Użytkownik nie ma prawa zwielokrotniać Porady lub odpowiedzi na pytania uzupełniające dla potrzeb osób trzecich,
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Poradę lub odpowiedź na pytanie uzupełniające utrwalono - Użytkownik nie ma prawa dokonywać obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono Poradę lub odpowiedź na pytanie uzupełniające oraz nie ma prawa rozpowszechniać ani udostępniać podmiotom trzecim treści udostępnianych w Serwisie Porad lub odpowiedzi na pytania uzupełniające.

5. Użytkownik nie ma prawa udzielania dalszych licencji (sublicencji) do uzyskanej treści Porady lub odpowiedzi na pytania uzupełniające.

6. Licencja ma charakter niewyłączny i niezbywalny.

§ 8 Polityka prywatności i ochrony danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Administrator Serwisu.

2. Administrator ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o Użytkownikach do niezbędnego minimum wymaganego przy świadczeniu usług na najwyższym poziomie.

3. Administrator wykorzystuje adresy IP Użytkowników w diagnozowaniu problemów związanych z pracą własnego serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu Serwisem.

4. Przekazane przez Użytkowników opisy spraw i dokumenty są udostępniane wyłącznie Prawnikom w celach związanych z udzieleniem Porady. Dokumenty i opisy spraw przekazywane w tym celu Prawnikom są pozbawione danych osobowych umożliwiających identyfikację Użytkownika lub innych osób fizycznych.

5. Informacje i dane pochodzące z formularza rejestracyjnego i Konta są wykorzystywane wyłącznie do wykonania Umowy, w szczególności do udzielenia Porady i wystawienia faktury VAT lub rachunku.

6. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich zmiany lub żądania zaniechania ich przetwarzania, jednak takie działanie uniemożliwi wykonanie umowy i skutkować będzie usunięciem Konta.

7. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. Administrator nie odpowiada za skutki nieaktualizowania danych przez Użytkownika.

8. Administrator ma prawo do weryfikacji podanych przez Użytkownika danych osobowych, w przypadku powzięcia uzasadnionej wątpliwości co do prawdziwości danych osobowych i zastrzega sobie możliwość czasowego zaniechania świadczenia usług do czasu potwierdzenia prawdziwości danych.

9. Administrator nie udostępnia danych osobowych Użytkowników innym podmiotom z zastrzeżeniem przypadków wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących przepisów prawa .

§ 9 Postępowanie reklamacyjne

1. W przypadku zastrzeżeń co do nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu, terminu uzyskania Porady, treści Porady lub odpowiedzi na pytanie uzupełniające, Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji.

2. Reklamacje mogą być składane pisemnie na adres siedziby Administratora lub za pośrednictwem formularza kontaktowego.

3. Reklamacja powinna zawierać obok konkretnych zarzutów, szczegółowy opis nieprawidłowości w działaniu Serwisu, terminu, w którym nieprawidłowość powstała, czasu jej trwania oraz okoliczności, w jakich się ujawniła, również imię i nazwisko Użytkownika zgłaszającego reklamację, adres elektroniczny lub numer telefonu, pod którym można skontaktować się z Użytkownikiem.

4. Zgłaszający reklamację otrzymuje w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji przez Administratora informację o sposobie jej załatwienia. Informacja o sposobie załatwienia reklamacji jest udzielana Użytkownikowi drogą elektroniczną, chyba że ustalono z nim inny sposób udzielenia takiej informacji lub nie podano innych danych kontaktowych.

5. W przypadku uwzględnienia reklamacji Porady, Porada zostanie udzielona ponownie albo jeżeli ponowne udzielenie Porady nie będzie miało znaczenia dla Użytkownika, Użytkownik otrzyma odpowiedni zwrot uiszczonej płatności.

§ 10 Odpowiedzialność administratora

1. Administrator zobowiązuje się do dołożenia najwyższej staranności w świadczeniu usług. W przypadku wystąpienia problemów technicznych z Serwisem, Użytkownicy zostaną o tym fakcie powiadomieni e-mailem lub za pośrednictwem Serwisu.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Serwisu jak i za jego wadliwe funkcjonowanie z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności spowodowane:
1) zachowaniem systemów informatycznych i telefonicznych nie administrowanych przez Administratora, a niezbędnych dla udostępnienia Serwisu i prawidłowego działania, w tym za zachowania podmiotów udostępniających łącza internetowe,
2) niezawinionym przez Administratora brakiem prądu,
3) działaniem siły wyższej,
4) działaniem nieuprawnionych osób trzecich.

3. W zakresie dopuszczalnym w świetle obowiązujących przepisów prawnych, wyłącza się odpowiedzialność Administratora za skutki korzystania z Serwisu, w tym ewentualne błędy zawarte w Serwisie czy wady jego oprogramowania.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia zakresu świadczonych usług w związku z koniecznością naprawy, rozbudowy lub konserwacji sprzętu lub oprogramowania wykorzystywanego przez Administratora lub podmioty z nim współpracujące.

§ 11 Postanowienia końcowe

1. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Regulaminu i Produktów, wszelka komunikacja między Użytkownikiem a Administratorem, w tym między Użytkownikiem a Prawnikiem następuje za pośrednictwem Konta lub formularza kontaktowego w Serwisie.

2. W przypadku braku akceptacji nowego lub zmienionego Regulaminu Użytkownik powinien powiadomić o tym Administratora za pomocą Konta lub formularza kontaktowego w Serwisie.

3. Serwis, Regulamin i Umowa podlega prawu polskiemu.

4. W przypadku Użytkowników zawierających Umowę jako konsumenci, spory wynikłe w związku z Umową będzie rozstrzygał sąd właściwy według odrębnych przepisów prawnych.

5. Pierwszeństwo przed zapisami Regulaminu mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.07.2014 r.

Bądź z nami na bieżąco

Skorzystaj z naszego newslettera, aby być na bieżąco z LegeCloud oraz otrzymać dostęp do dodatkowych usług i rabatów.

Dane firmy

Coris Lex Services sp. z o.o., ul. Sienna 73
00-833 Warszawa, kontakt@legecloud.pl
NIP: 118-17-64-166, REGON: 015870034
tel. (22) 567 34 65

Bądź z nami na bieżąco

Skorzystaj z naszego newslettera, aby być na bieżąco z LegeCloud oraz otrzymać dostęp do dodatkowych usług i rabatów.